SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK Lidingö Konståkningsklubb
Fotboll

Handlings- och kommunikationsplan för IFK Lidingö Konståkningsklubb

Handlings- och kommunikationsplan för IFK Lidingö Konståkningsklubb
Beslutsdatum 2022
Giltighetstid Tillsvidare

Bakgrund och syfte
Varför denna handlingsplan?
IFK Lidingö konståkningsklubb har bedrivit verksamhet i sedan 1986. IFK Lidingö
konståkningsklubb är en förening för alla, oavsett ålder, om du är nybörjare eller tillhör eliten.
IFK Lidingö konståkningsklubb (vidare klubben) ska vara en trygg idrottsförening för såväl
medlemmar som tränare. Vi ska erbjuda trygg idrott och trygg idrottsmiljö.
Som ett led i Svenska konståkningsförbundets handlingsplan för att säkra en trygg idrottsmiljö för
medlemmarna har styrelsen för klubben tagit fram denna handlings- och kommunikationsplan.
Styrelsen för klubben är nytillträdd sedan februari 2022 och vill med denna handlingsplan visa
sin viljeinriktning och mål med verksamheten framåt samt att bidra till en förbättrad
kommunikation och dialog främst med klubbens tränare och föräldrar men också med åkare och
funktionärer.

 

Syfte och mål med handlings- och kommunikationsplanen är att:
• skapa trygg idrott för medlemmar och tränare.
• skapa en trygg idrottsmiljö.
• utveckla ett värdegrundsarbete för klubben.
• skapa ökad transparens och samverkan mellan styrelse, tränare, föräldrar, åkare och funktionärer.

 

Vad betyder trygg idrott och trygg idrottsmiljö?
Med trygg idrott avses ett föreningsliv som fritt från mobbning, trakasserier, hot, våld och
övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna, delaktiga, får delta och utvecklas efter sina
egna förutsättningar. En trygg idrottsmiljö förutsätter även att all verksamhet går i linje med
barnkonventionen och att vi arbetar efter våra strategiska målsättningar? (Riksidrottsförbundet)

 

För vem är denna handlingsplan?
Handlingsplanen ska bidra till att klubben utvecklas på ett hållbart sätt och den ska syfta till att
främja åkarnas upplevelse och lust att utvecklas samt bidra till att tränare utvecklas med sina
uppgifter. För att kunna utveckla klubben och systematiskt ta klubben mot önskat läge och
därmed nå våra mål och vision har vi valt att dela upp insatserna och aktiviteterna i olika
målgrupper. Vi riktar därför in oss på följande målgrupper genom prioriterade insatser. Mer om
kommunikationsarbetet på sid xx i detta dokument.
• styrelse
• tränare
• åkare skridskoskolan, åkare konståkning, åkare vuxengrupp, åkare showgrupp
• föräldrar
• funktionärer

Arbetsgrupp och ansvar för handlingsplan?
För att aktivera arbetet och handlingsplanen har vi satt upp en grundstruktur där styrelse
tillsammans med huvudtränaren ska ansvara för utvecklingen och vägen framåt.
Handlingsplanen ska ses som ett levande dokument som löpande följs upp och utvärderas.

 

Ansvariga:

Katarina Henriksson
Mikaela Lassarp ledamot
Cecilia Torelm ordf.
Christina Halmi huvudtränare

 

Klubbens stadgar och uppförandekod
Klubbens styrelse och tränare ska gemensamt arbeta för att klubbens stadgar samt övergripande regler
efterföljs.


Vår värdegrund ska genomsyra allt vårt arbete och engagemang för klubbens bästa. Värdegrundsarbetet
ska ske på isen, off ice, på föräldrarmöten, genom tränarmöten samt i kommunikation som framgår av
aktuell kommunikationsplan. Styrelse, tränare, åkare, föräldrar, funktionärer och sponsorer känner till och
vet vad klubbens värdegrund står för och agerar efter denna.
• Öka trygghet för åkare, vårdnadshavare och tränare
• Skapa förutsättningar för en god och trygg tränings- och arbetsmiljö
• Skapa känsla av tillhörighet och gemenskap
• SKF:s uppförandekod

Prioriterade aktiviteter, målgrupper och ansvar

 

STYRELSE
Ansvar och prioriterade aktiviteter:
• Ansvara för arbetsmiljö för klubbens tränare
• Ansvara för handlingsplanen och dess efterlevnad.
• Aktivitets- och måluppföljning.
• Kommunicera viljeinriktning och verksamhetsmål till tränare, åkare, föräldrar och funktionärer.
• Aktuell kommunikationsplan för ökad transparens och kommunikation mellan målgrupperna.
• Driva och förankra ett värdegrundsarbete.
Målsättning:
Att medvetandegöra handlingsplanen och arbetet med en trygg idrott, trygg idrottsmiljö. Utveckla en
hållbar och långsiktig verksamhet där vår värdegrund sätter formen.
Forum och tidplan:
• Uppföljning av planen och aktiviteter sker regelbundet vid styrelsemöten. 1 gång/kvartal.
• Digitalt eller fysiskt föräldramöte ska hållas 1 gång per termin. Ett första digitalt under april månad.
• Uppföljning och avstämning med huvudtränare kopplad till trygg idrott och trygg idrottsmiljö 1 gång/
månad.
• Hålla funktionärsmöte och informera om vår viljeinriktning och arbete med trygg idrott under VT
2022.
• Hålla tränarmöte/workshop och gå igenom handlingsplanen mot trygg idrott samt initiera ett
värdegrundsarbete årligen.
TRÄNARE
Ansvar och prioriterade aktiviteter:
• Internutbildning med fokus på handlingsplanen och trygg idrott
• Övergripande värdegrundsarbete
• Huvudtränaren ansvarar för planering och fortbildning av klubbens tränare i samråd med styrelsen.

 

Målsättning:
Att skapa ett hållbart tränarteam som känner stolthet, glädje och trygghet i rollen att vara tränare.
Tränarna känner väl till styrdokument och värdegrunden och förstår sitt ansvar. Tränarna vill stanna kvar
i klubben och utvecklas.

 

Forum och tidplan:
• Huvudtränaren påminner regelbundet om ledarrollen och vår värdegrund vid samtliga tränarmöten.
• Chefstränaren ordnar med interna och externa konståkningsutbildningar i samråd med styrelsen.
• Tränarna arrangerar teambuildingövningar och jobbar med kamratskap och värdegrunden
(värdegrundskort) 1 gång per år. Kan göras på tex ett fys.pass för åkare.
• Tränarna arrangerar läger och andra roliga aktiviteter tillsammans med funktionärer, föräldrar och
styrelsen.
• Ansvarig tränare stämmer av trivsel med sina åkare 2 gånger per termin. Kan ske muntligen på isen
eller via mejl. Följs upp av huvudtränaren.
• Huvudtränaren driver ett utvecklingssamtal med samtlige konståkare.

 

ÅKARE
Ansvar och prioriterade aktiviteter:
• Åkare som tillhör nivå konståkning och uppåt känner till vår värdegrund och åkarpolicy på en anpassad
nivå beroende på ålder.
• Åkare har roligt och känner lust att gå på träningar och aktiviteter som klubben arrangerar.
• Åkare ska känna sig trygga med att vända sig till att vända sig till sin tränare eller annan vuxen i
föreningen.
Målsättning:
Åkare känner sig trygga i klubben. De har roligt på sina träningar och i klubben finns en stark kamratskap
och laganda. Åkare vill vara kvar i klubben på lång sikt och vill utvecklas.
Forum och tidplan:
• Åkare, nya som gamla får en åkarpolicy tilldelad inför varje säsong.
• Respektive tränare följer upp trivsel med åkarna 2 ggr/termin (på isen eller via mejl).
• Styrelsen/delar av styrelsen presenterar sig för åkare vid läger, show eller träningspass för att finnas
tillgängliga vid behov.
• Åkare får regelbunden information om träningstider, schema- och gruppändringar, märken, tester och
tävlingar via tränaren eller via Facebook eller föräldrar om det avser yngre barn.
• Huvudtränaren eller ansvarig tränare håller utvecklingssamtal med åkarna 1 gång per termin eller 1
gång per år beroende på ålder/nivå.

 

FÖRÄLDER
Ansvar och prioriterade aktiviteter:
• Föräldrar ansvarar tillsammans med tränarna att åkaren förstår och känner till åkarpolicyn.
• Föräldrar känner till klubbens viljeinriktning och handlingsplan
• Föräldrar håller sig uppdaterade via Facebook och mejl för att säkerställa att man känner till
träningstider och eventuella ändringar.
• Föräldrar hjälper till och stöttar sin/sina åkare i deras utveckling i den mån det är möjligt utanför
träningen.
• Styrelsen och chefstränaren säkerställer att föräldrar även väl informerade om klubbens verksamhet,
verksamhetsmål och värdegrundsarbete.
• Informationsmöten.

 

Målsättning:
Föräldrar känner sig trygga med deras barns klubbaktiviteter. De stöttar sina barn långsiktigt i klubben
och bidrar i den mån det är möjligt vid olika arrangemang och aktiviteter. Föräldrar känner sig välkomna
och vill hjälpa till där det är möjligt.
Forum och tidplan:
• Utskick till föräldrar med info om handlingsplan, värdegrundsarbete.
• Föräldramöte (styrelsen) kallar till informationsmöten såväl digitalt som fysiskt under året.
• Åkarpolicy skickas ut till nya såväl som gamla åkare.
• Hemsidan uppdateras med rätt information för föräldrar och åkare.

FUNKTIONÄR
Ansvar och prioriterade aktiviteter:
• Ett trevligt bemötande vid skridskoskolans verksamhet, avprickning samt behjälplig i båsen vid träning.
• Informera och svara på frågor från föräldrar till åkare i skridskoskolan.
• Föräldrar får information om funktionärsbehov inför terminsstart och känner till vad som behövs göras
samt vilka datum.
• Utbildning av funktionärer till tävlingar måste prioriteras, styrelsens ansvar.
• Kunskap om värdegrund och dess efterlevnad.
Målsättning:
Att funktionärer är välinformerade och tycker att det är roligt att bidra till klubbens viktiga aktiviteter
som:
• skridskoskola
• shower
• lägerverksamhet
• tester
• tävlingar
De bidrar till trygg idrottsmiljö och känner ansvar för åkare vid skridskoskolan.
Forum och tidplan:
• Ansvarig tränare informerar och förbereder funktionärerna vid behov.
• Under 2022 ska ett separat möte med funktionärer hållas för att säkerställa att de känner sig väl
informerade om klubbens värdegrund samt vad som förväntas av dem under skidskoskoleverksamheten
samt vid andra verksamheter.

Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för
föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel.
• tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24§, och förbereda årsmöte,
• vårda, värna och verka för föreningen dvs. sina medlemmar.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens arbete samt
övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall
besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

 

Kommunikation
Kommunikationsgrupp ansvarig för kommunikationsplanen
• Ansvarig för kommunikationen - ansvarig (ledamot)
• Ordförande
• Huvudtränare
• Skridskoskoletränaren

 

Hur jobbar vi med kommunikation?
Styrelsen äger och har ansvaret för den information och kommunikation som går ut till klubbens åkare,
föräldrar, funktionärer och tränare. För att vi ska kunna samordna kommunikation och göra den så
effektiv som möjligt har vi satt upp en ansvarig grupp som samverkar och som ansvarar för
kommunikationsflöde och innehåll.

 

Målsättning:
• Kommunikationsgruppen planerar för kommunikationsaktiviteter årligen kopplat till klubbens
träningssäsong, shower, tävlingar, läger och andra aktiviteter.

• Klubbens åkare och föräldrar känner sig väl informerade om klubbens aktiviteter.
• Tillräckligt med tid avsätts för arbetet med planerad kommunikation.
• Vi har tydliga kanaler och verktyg för väl fungerande kommunikation.
• Det är tydligt var målgrupperna kan vända sig för information, frågor och funderingar.
• Vår kommunikation ska präglas av vår värdegrund.
Utmaningar:
• Brist på kanaler och verktyg för väl fungerande kommunikation.
• Att få kanalerna att samverka.
• Arbetet sker på ideell basis.
• Kommunen informerar ibland om ändrade istider med kort varsel.
Utvärdering:
Utvärdering genomförs årligen av kommunikationsgruppen för att säkerställa att vi når vår
målsättning. Vid föräldramöte, tränarmöte och funktionsärsmöte ställs frågan hur vi kan utveckla vår
kommunikation.
Hur ska arbetet bedrivas vidare? Vad kan vi utveckla och göra annorlunda? Utvärdering kan ske med
hjälp av enkät, samtal med föräldrar och äldre åkare.
Värdegrundsarbete:
Kommunikationsarbetet ska bidra till ett lyckosamt införande av IFK Lidingö konståkningsklubb
värdegrund genom att:
• ge kunskap och förståelse – klubbens medlemmar ska veta ska veta hur arbetet är planerat
• vilka som är inblandade och tar beslut
• vilka möjligheter som finns att delta, komma med synpunkter och att påverka
• var information finns
• vem som kan svara på frågor och bemöta funderingar.
Interna och externa målgrupper:
Vår kommunikationen anpassas efter målgrupp och kommunikationskanal.
Föreningens primära kommunikationskanaler:
Hemsidan: www.lidingokonstakning.nu
Interna målgrupper Externa målgrupper
• Styrelsen
• Tränare
• Åkare
• Föräldrar/vårdnadshavare
• Funktionärer
• Potentiella åkare och
deras föräldrar/
vårdnadshavare
• Allmähenten
• Samarbetspartners
• Andra konståkningsklubbar
• Kommun/politiker
• Sponsorer

Skärm: Childhoodhallen
Anslagstavla: Childhoodhallen och Annexett
Instagram: #lidingokonsakning
Facebook:
IFK Lidingö Konståkningsklubb - Sluten grupp (viktig information - kommunikation för tränare)
IFK Lidingö konståkningsklubb Sluten grupp (interninformation för föräldrar och åkare och
funktionärer om träning, tävling, läger, bilder etc.)
IFK Lidingö Konståkningsklubb Öppen grupp (marknadsföring av klubben,
kommunikationsgruppen ansvarar för uppdateringar.
Förutsättningar för att kunna påverka.

 
Sociala medier
Samarbetspartners