Anmälan till skridskoskolan är öppen!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK LIDINGÖ
KONSTÅKNING

Personuppgiftspolicy
IFK Lidingö Konståkningsklubb, org.nr 813600-2832. Box 1038, 181 21 Lidingö (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Föreningen värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med Dataskyddsförenigen (GDPR). Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet. För att föreningen ska kunna bedriva denna verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

 

Föreningen behandlar exempelvis personuppgifter för att administrera och kommunicera i samband med föreningsaktiviteter såsom träningsverksamhet samt tävlings- och lägerverksamhet. Vi behandlar även personuppgifter för att kunna administrera medlemsavgifter samt för icke-medlemmar vid lägerverksamhet. Föreningen kan även komma att behandla personuppgifter för att ansöka om olika bidrag kopplat till föreningens verksamhet. Vi kan även komma att behandla personuppgifter för att komma i kontakt med medlemmar och potentiella medlemmar.

 

Vilka personuppgifter behandlar föreningen

För de ovan angivna ändamålen kan föreningen komma att behandla personuppgifter såsom namn, e-postadresser, telefonnummer, personnummer, transkationsID.

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Föreningen använder digitala verktyg för mailhantering och administration, vilka tillhandahålls av tredjepartsleverantörer som därmed också kan komma att ta emot personuppgifter. Vi kan också komma att dela personuppgifter hänförliga till räkenskapsuppgifter med tredje part då vi anlitar underleverantör för finansiella tjänster.   Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring.

 

Föreningen kan i vissa fall överföra personuppgifter utanför EU/EES. Detta kan ske vid användning av digitala tredjepartstjänster såsom exempelvis när föreningen använder sig av sociala medier.   Överföringen sker enligt dataskyddsförordningens regler för att upprätthålla lämplig skyddsnivå vid personuppgiftsbehandling. När Föreningen använder sig av tredjepartstjänster och sociala medier är ofta USA det tredjeland utanför EU/EES dit personuppgifterna överförs. Överföringen kan i dessa fall baseras på standardavtalsklausuler i avtalet med leverantören kompletteras med skyddsåtgärder.   Föreningen strävar också efter att så långt det är möjligt informera dig som registrerad om hur dina personuppgifter överförs till tredje land, vilka risker det innebär och hur dina rättigheter säkerställs.

 

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

 

Ändamål med behandling

Laglig grund

Föreningsadministration

Avtal med medlem eller intresseavvägning

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Deltagande i lägerverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi går igenom våra uppgifter en gång varje år för att säkerställa att endast aktuella personuppgifter behandlas.

 

Personuppgifter sparas så länge medlemskapet är aktivt och/eller om det anses troligt att uppgifterna kan komma att ha betydelse vid ett eventuellt återupptaget medlemskap.

 

Vid lägerverksamhet sparas uppgifterna till näst kommande läger för att sedan gallras.

 

Bilder och filmer gallras årligen. Vissa bilder och filmer på sociala medier kan komma att vara publicerade så länge föreningen har ett aktivt konto. I vissa fall kan även bilder och filmer komma att sparas som en del av föreningens arkiv

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till personuppgifter som behandlas av Föreningen. Om begäran sker vid upprepade tillfällen har Föreningen rätt att ta ut en skälig avgift för att administrera begäran.  Begäran kan med fördel skickas per e-post till styrelse@lidingokonstakning.nu. Föreningen förbehåller sig rätten att vidta åtgärder för att säkerställa identiteten hos den som begär utdrag.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.imy.se.

 

Föreningen följer riksidrottsförbundets behandling av personuppgifter mer finnas att läsa här

 

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelse@lidingokonstakning.nu

 

 
Sociala medier
Samarbetspartners