Anmälan till skridskoskolan är öppen!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK LIDINGÖ
KONSTÅKNING

Stadgar

STADGAR

 

 

FÖR

 

  

IFK LIDINGÖS KONSTÅKNINGSKLUBB

 

 

 

Med hemvist i Lidingö stad

Antagna vid årsmöte 2022-09-27

 

 

 

1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNAS ORGANISATION OCH ÄNDAMÅL

 

IFK Lidingös Konståkningsklubb är medlem av IFK:s Centralorganisation.

 

Idrottsföreningen Kamraterna (IFK), som bildades i Stockholm den 1 februari 1895, utgör grunden till IFK:s Centralorganisation, i dessa stadgar benämnd Kamratorganisationen.

   

Kamratorganisationen är en ideell organisation, bestående av ett flertal, med varandra likställda, fristående föreningar över hela Sverige, var och en med egen styrelse, förvaltning och verksamhet.               

           

Kamratorganisationens gemensamma angelägenheter handläggs av en styrelse, benämnd Centralstyrelsen (CS), vilken väljs på ordinarie representantmöte. 

            

Kamratorganisationen har fastställda emblem och utmärkelser.

                        

Kamratorganisationen har till ändamål att genom sina föreningar på olika platser inom Sverige:

 • skapa intresse för idrott, anordna tävlingar, utbilda goda idrottsmän och idrottsledare
 • vara ett stöd för, samt uppmuntra enskilda föreningar och medlemmar i deras arbete
 • verka för en social sammanhållning mellan medlemmarna, såväl aktiva som äldre
 • förmedla kontakter mellan föreningarna i syfte att utveckla verksamheten
 • bevara och vidarebefordra de IFK-traditioner som har sitt ursprung hos stiftarna, anno 1895.

2 § IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ                    

 

Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

 

Idrott består av

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

 

Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

 

Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

 

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

 

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

                       

Vår verksamhetsidé

Föreningen har till ändamål att inom ramen för dessa stadgar bedriva konståkning i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar).

 

Föreningen bedriver sin verksamhet på olika kunskapsnivåer och ger alla oavsett ålder, kunskapsnivå och utvecklingspotential möjlighet att delta i verksamheten. Föreningen bedriver:

 • en bred introduktion till konståkning genom skridskoskola,
 • en verksamhet inom varje ålders-/kunskapsnivå,
 • en elitsatsning för de som har förutsättningar och vilja att gå vidare.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

3 § SAMMANSÄTTNING OCH TILLHÖRIGHET M.M.

 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.          

Föreningen är medlem i: 

 • Svenska Konståkningsförbundet (specialidrottsförbund, SF) och
 • Stockholms Konståkningsförbund (specialidrottsdistriktsförbund, SDF).

Föreningen är ansluten till:

 • Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och
 • Stockholms Idrottsförbund (distriktsidrottsförbund, DF)

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut samt efter begäran ställa föreningens handlingar till förfogande och i

övrigt till dessa organisationer lämna uppgifter.

 

 

 

Föreningen är en självständig ideell förening.

 

4 § BESLUTANDE ORGAN

 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 juli t o m 30 juni.

 

6 § FIRMATECKNING

 

Föreningens firma tecknas av föreningens styrelse eller av två ordinarie styrelseledamöter gemensamt eller för specifik uppgift eller specifikt ärende av en ordinarie eller adjungerad ledamot som särskilt utsetts av styrelsen.

 

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

 

7 § STADGEÄNDRING

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

Stadgeändring träder i kraft först efter godkännande av Kamratorganisationens Centralstyrelse.  

 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

8 § TVIST/SKILJEKLAUSUL

 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

Talan i tvist där parterna är, eller när omtvistat rättsförhållande gällde var, enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, Distrikt, SF, RF, Antidopingstiftelsen eller Antidoping Sverige AB (ADSE) får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i SF:s eller RF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

Talan måste anhängiggöras senast inom två år från tvistens uppkomst

 

9 § UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

 

Beslutet, tillsammans med kopia av årsmötets protokoll, revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till föreningens SF (Svenska Konståkningsförbundet).

  2 KAP FÖRENINGENS MEDLEMMAR           

 

1 § MEDLEMSKAP 

 

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

 

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskapet ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den sökande inom tre veckor till aktuellt SF.

2 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

 

Medlem

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen,
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §,
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

3 § MEDLEMS DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

 

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s godkännande. Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

  4 § UTTRÄDE

 

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.

 

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande. Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

 

5 § UTESLUTNING M.M.

 

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar, idrottens värdegrund eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

 

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

 

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

 

6 § ÖVERKLAGANDE

 

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till föreningens SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

 

3 KAP ÅRSMÖTE

 

1 § TIDPUNKT, KALLELSE

 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna genom anslag på föreningens anslagstavla i ishallen, genom information på föreningens hemsida samt genom e-post till de medlemmar som lämnat e-postadress till föreningen. Vidare skall förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. 

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

2 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET

 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

 

Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

3 § SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTSFÖRHET

 

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

 

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

 

4 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT PÅ ÅRSMÖTET

 

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

5 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av:
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  4. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
  5. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

 

 1. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 § VALBARHET

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

 

7 § EXTRA ÅRSMÖTE

 

Styrelsen får kalla medlemmar till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. 

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. 

 

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

 

8 § BESLUT OCH OMRÖSTNING

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

9 § IKRAFTTRÄDANDE

 

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat beslutas.

  4 KAP VALBEREDNING    

 

1 § SAMMANSÄTTNING

 

Valberedningen består av ordföranden och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade.

 

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

2 § ÅLIGGANDEN

 

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

 

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

 

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

 

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

  5 KAP REVISION

 

1 § REVISORER OCH REVISION

 

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

6 KAP STYRELSEN             

 

1 § SAMMANSÄTTNING

 

Styrelsen består av ordförande samt lägst 5 och högst 12 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

 

2 § STYRELSENS ÅLIGGANDEN

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att:

 

 • se till att föreningen följer gällande lagar och andra bindande regler, däribland att belastningsregisterutdrag visas enligt 8. Kap 5 § RF stadgar,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan, samt hos SF uppdatera kontaktuppgifter enligt 8. Kap 5 § RF stadgar,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • fortlöpande informera föreningens medlemmar om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 KAP 1§ och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

 

3 § KALLELSE, BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

 

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

 

4 § ÖVERLÅTELSE AV BESLUTANDERÄTTEN

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
Hem, 03/04 23:12 
Hem, 28/03 06:40 
Hem, 19/03 11:11 
Hem, 05/03 16:06 
Hem, 07/02 13:27 
 
Sociala medier
Samarbetspartners